fbpx

Организација рада у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020.

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развој прво полугодиште школске 2020/21. године завршава се 18. децембра 2020. године.

Остваривање образовно-васпитног рада у првом циклусу (1. до 4. разреда):

Настава у првом циклусу остварује се кроз непосредан образовно-васпитни рад према основном моделу.а то значи да се до наредноих информација настава одвија као и до сада.

Остваривање образовно-васпитног рада у другом циклусу (5. до 8. разреда): 

Настава у другом циклусу оставрује се путем наставе на даљину, уз коришћење Гугл учионице  и путем Јавног медијског сервиса Србије. Уколико се у настави користи неки од видео конференцијских алата, првнествено Google Meet, Zoom…, потребно је о томе благовремено обавесте ученике.

Приликом планирања начина и  примене алатки за реализацију он-лине наставе треба водити рачуна да ученици буду заштићени од било ког облика могућег дигиталног насиља. То значи, од ученика не би требало тражити да шаљу видео записе или фотографије на којима се ученици виде.

Настава на даљину организује се за све ученике другог циклуса и обухвата редовну наставу и остале облике образовно-васпитног рада (индивидуално, у групи или у одељењу).

Евиденција образовно-васпитног рада оставрује се тако што у дневник, према утврђеном распореду часова, уносе се реализоване наставне јединице из Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности са напоменом о начину реализације (облик комуникације и канал комуникације- РТС, Гугл учионица, конфереренцијски алати…).  У евиденцији присутва ученика треба евидентирати оне ученике који нису присуствовали часу путем наставе на даљину.

Време почетка наставе је 9,00 часова, часови трају 45 минута на основу распореда часова за свако одељење (важећи распоред). 

Динамика одвијања наставе:

  1. Час 9,00 -9,45
  2. Час 9,50-10,35
  3. Час 10,50-11,35
  4. Час 11,50-12,35
  5. Час 12,40-13,25
  6. Час 13,30 -14,15

Нулити час из распореда почиње у 8,10 и траје до 8,55

Потребан материјал за израду домаћих задатака, огледа, вежби као и могућих провера знања требало би да се постави на платформу у складу са распоредом часова.  Потребно је да се ученицима прецизирају рокови за израду домаћих задатака, других задатака и достављање повратних информација. Обавезна је благовремена најава, минимум два дана раније, уколико се онлајн реализује провера знања и које градиво обухвата та провера, као и да се остави могућност одлагања  израде провере знања код ученика који нису у могућности да  реализују из оправданих разлога.

Неопходно је да ученицима из осетљивих група обезбеди додатна подршка за укључивање у наставу на даљину.  Наставници за ове ученике припремају наставне материјале у папирној форми,остварију комуникацију са учеником и родитељима  и дају повратну информацију.

 У току реализације наставе на даљину наставник нарочито мора да води рачуна о оптерећености ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност програмских садржаја и захтева према ученику, поштујујући временску динамику предвиђену распоредом часова.

 

Оцењивање ученика

 Оцењивање ученика током наставе на даљину врши се у складу са Правилником  о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19) од 22. априла 2020. год.

Посебну пажњу треба посветити праћењу напредовања ученика у складу са принципима формативног оцењивања, треба инсистирати на битним садржајима то  јест на оним садржајима који су кључни за остваривање исхода обавезног предмета, изборног програма и слободне наставне активности.

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене.

Наставник има аутономију у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду,  могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће овај час се може реализовати у другом полугодишту, али је потребно водити рачуна о равномерном распореду у односу на друге писмене и контролне задатке.

Наставници могу да искористе могућност да ученике оцене и на основу активности и њихових резултата рада.

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно је узети у обзир све оцене, како током непосредне наставе, тако и током наставе на даљину. Закључна оцена је јавна и образложена. Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључену оцену, могу изузетно да одговарају у школи уз захтев и сагласност родитеља, због правовремене организације безбедних здравствених услова у школи.

Оцењивање ученика на основу усмене провере постигнућа изузетно може да се обавља у школи, уколико је незадоваољан предлогом закључне оцене.

Учениици који наставу прате на даљину не могу да раде писмене провере непосредно у школи. 

 Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута, је ревидиран и биће постављен на сајту школе.

 

Директор школе

Маријана Стефановић

Иди на врх

Pin It on Pinterest